Spitalul Orșova face angajări. Unitatea scoate la concurs posturi de medici.

Scris de
Actual Mehedinti
29/01/23 - 10:01

Spitalul Municipal Orșova scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

  • trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă;
  • un post cu normă întreagă de medic specialist- confirmat în specialitatea Medicină internă;
  • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie;
  • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie;
  • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenţă şi adeverinţa/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (I) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările ulterioare

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 Ia ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

h) chitanţă de plată a taxei de concurs

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate

j) Taxa de concurs este de 150 de lei

k) Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Image

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în ,,Viaţa medicală".

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0252.361.908.

Image

De altfel, unitatea sanitară scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice - temporar vacant pe o perioadă determinată de doi ani.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenţă şi adeverinţa/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/inscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţă de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

j) Taxa de concurs este de 150 de lei

k) Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Image

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea în ,, Viaţa medicală", dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0252.361.908

Image